Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.kuzniaplakatu.pl

 

 • 1: Postanowienia ogólne
 1. Sklep kuzniaplakatu.pl
 2. Sprzedawcą na Kuzniaplakatu.pl jest Piotr Karwowski zam. 05-504 Henryków urocze, ul.Magiczna 11; tel.514488401
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kuzniaplakatu.pl, a także zakres odpowiedzialności.
 4. Korzystając z usług Sklepu Internetowego kuzniaplakatu.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy kuzniaplakatu.pl a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między kuzniaplakatu.pl oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 6. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 2: Zawarcie umowy
 1. Przedstawione przez kuzniaplakatu.pl w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą hadlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez kuzniaplakatu.pl formularze zamówień online.
 2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 4. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 5. Kuzniaplakatu.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.
 • 3: Warunki płatności
 1. Kuzniaplakatu.pl przyjmuje płatność : przelew bankowy, pobranie kurierskie oraz Paypal.
 2. Płatność czekiem  nie jest możliwa.
 • 4: Warunki dostawy
 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty jest  możliwy po uprzednim umówieniu się.
 2. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany w metryczce czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu sfinalizowania  sposobu zapłaty . Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach,  sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.
 3. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w konfiguratorze jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 4. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.
 • 5: Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu
 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 2. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.
 • 6: Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Kuzniaplakatu.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.
 • 7: Prawo odstąpienia od warunków umowy
 1. Kuzniaplakatu.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Poza wyjątkami szczegółowo opisanymi w art. 8 o warunkach reklamacji Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art.7 ust.1 ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć kuznianaklejek.pl
 • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej
 • 8: Reklamacja i zwroty
 1. Kuzniaplakatu.pl za zakupiony towar udziela 3-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 2. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 4. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.
 5. Jeżeli kuzniaplakatu.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 • 9: Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego
 1. Kuzniaplakatu.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od kuzniaplakatu.pl, których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.
 • 10: Prawa autorskie
 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane przez kuzniaplakatu.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów kuzniaplakatu.pl.
 • 11: Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest kuzniaplakatu.pl.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • 12: Newsletter
 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, kuzniaplakatu.pl wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a kuzniaplakatu.pl rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kuzniaplakatu.pl: info@kuzniaplakatu.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 • 13: Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądż innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. Kuzniaplakatu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.